PŮST 2017 – DEN DRUHÝ

screenshot-2017-01-10-19-03-28

Výňatek z biblické příručky 21 denní půst od Jentezena Franklina

 

Dneska se vrátíme k tématu zaměření, protože každý den to, na co zaměřuješ svou mysl, nabívá na důležitosti. Tvá touha po jídle se dostane do středu dění tím, že tvé fyzické tělo začne vysílat všechny signály, které ti připomínají, že máš hlad a že chceš jíst právě TEĎ! Písmo nám říká, že naše myšlenky a zaměření jsou tvou volbou a že předvytvářejí závěr.

  1. Korintským 10:5

„…a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Krista,…“

 

Přečtěte si Matouše 6:1-24

1“Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích.”

2“Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Amen, pravím vám: Mají svou odměnu. 3Ale když ty dáváš almužnu, ať tvá levice nepozná, co činí pravice, 4aby tvá almužna zůstala skrytá. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí [zjevně].”

5“A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám: Mají svou odměnu. 6Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí [zjevně]. 7Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. 8Nebuďte proto jako oni; vždyť [Bůh,] váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte. 9Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. 10Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. 11Náš denní chléb dej nám dnes. 12A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. 13A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého¨ [, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen]. 14Neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám; 15jestliže však lidem [jejich provinění] neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění.”

16“Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Amen, pravím vám: Mají svou odměnu. 17Ale ty, když se postíš, potři svou hlavu olejem a svou tvář umyj, 18abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je v skrytu. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí.”

19“Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde se zloději prokopávají a kradou. 20Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. 21Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.”

22“Lampou těla je oko. Jeli tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. 23Ale jeli tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. Jeli tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota!”

24“Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů; buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.”

V této kapitole je tolik věcí týkajících se půstu na které zapomínáme. Neprojeď to pouze očima, ale skutečně to pročti do hloubky. Udělej si čas, aby sis psal poznámky během toho, co prožíváš a vždy si zapsal měsíční a roční poznámky spolu s verši, které tě zaujaly.

 

Přemýšlej nad tímto:

Které z veršů z Matouše 6:1-24 k tobě dnes skutečně mluví?

Je zde mnoho důvodů proč se postit. Který z následujících důvodů to u tebe vystihuje nejlépe?

Potřeba otevřených dveří

Potřeba nadpřirozeného zaopatření

Touha po novém Božím doteku ve tvém životě

Naplnění snů, které ti Bůh dal

Potřeba nového setkání s Bohem

Potřeba hlubšího vztahu s Pánem

Potřeba větší citlivosti na Boží věci

Zlomení pout

Spasení kamaráda  nebo někoho milovaného

Touha znát Boží vůli pro svůj život

Uzdravení fyzického těla

Chvíli se zamysli nad jednotlivými položkami a přemýšlej, které z nich se tě týkají. Jaké specifické změny bys chtěl vidět ve svém životě?

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *