PŮST 2019 – DEN DVACÁTÝ PRVNÍ

Protože On žije “Ezdráš dobrořečil Hospodinu, Bohu velikému, a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama: „Amen, amen.“ Padli na kolena a klaněli se Hospodinu tváří až k zemi.” Nehemjáš 8:6 Jeden mladý muž se před nějakou dobou přidal do našeho týmu Free Chapel. Právě dokončil chemoterapii a ozařování kvůli rakovině. Říkal, že když se modlil těsně před první dávkou chemoterapie, … Read More

PŮST 2019 – DEN DVACÁTÝ

Naruby “Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.”Matouš 23:27 To co je uvnitř, bude zjeveno navenek. Když je někomu nazvracení, tak nepotřebuje trénink, jak dostat to, co je uvnitř ven. Tělo to zvládne samo! Pokud máš uvnitř sebe odpad, odpad vyjde ven. Ale pokud … Read More

PŮST 2019 – DEN DEVATENÁCTÝ

On je věrný “V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším.” Efezským 1:4-6 Pokud se zeptáš Boha, “Proč mě miluješ?” Neodpověděl by seznamem … Read More

PŮST 2019 – DEN SEDMNÁCTÝ

Skláním se na kolena “Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.” 1.Samuel 16:7 Jednou když se má sestra postila za svou rodinu, ptal jsem se jí, jak půst pokračuje. Pak jsem uviděl ty největší slzy, jak pláčí z jejích krásných modrých očí. Potichu řekla: “To je vše, co můžu udělat. To je … Read More