PŮST 2018 – DEN PATNÁCTÝ

Screenshot 2017-01-13 16.44.41

Je tu něco víc?

Po takové době půstu si říkáme: „To je všechno? Je tu něco víc, co můžu během půstu zažít?“

Ano.

Pravděpodobně už jsi překonal svůj strach z namixovaného květáku, tisíce odšťavněných mrkví a znovu sis oblíbil salát tří druhů fazolí. Teď už ses vyrovnal se svou „dietou“, naučil ses s ní žít a jsi natolik sebevědomý, že bys klidně zvládl ještě týden půstu navíc. Když už máš technickou stránku půstu v malíčku, co takhle se zaměřit na účel půstu? Proč se nesoustředit na Něj novým, disciplinovaným a kreativním způsobem během tohoto dalšího týdne?

Nemáš co ztratit, zato získat můžeš vše.

Zaměř se na Boží přítomnost. Najdi si speciální čas, abys mohl být v modlitbě a číst si Bibli. V tomto posledním týdnu čti Jeho Slovo denně, delší pasáže, klidně celé kratší knihy, podívej se třeba na dopisy, které mohou být přečteny na jedno posezení. Galatským, Filipským, Koloským a první a druhá Tesalonickým jsou příklady z těch mnoha knih Nového zákona, které můžeš přečíst klidně najednou.

Proč nevyškrtnout z kalendáře všechny nedůležité události? Udělej si čas na modlitební procházku nebo speciálně dlouhý čas o samotě s Bohem. Začni děkováním za to, co Bůh dělá a už udělal ve tvém životě.

Žalm 145:6 říká: „Všichni budou mluvit o Tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o Tvé velikosti.“

Vděčně vypravuj o velikosti našeho Boha a Krále! Raduj se z toho, jak dobrý k nám Hospodin je. Žádej Ho, aby ti pomohl se tvou největší potřebou a věř, že On s tebou bude jednat. Pros ostatní, aby se s tebou v jednotě modlili. Poslouchej a očekávej Boží hlas. Uspořádej si myšlenky, zapisuj si je. Očekávej Boží jednání. Odpovídej upřímně na Jeho vůli.

Jak můžeme poznat Boží vůli během našeho půstu? V následujícím oddílu Písma je nám řečeno, že abychom mohli rozpoznat Boží vůli, máme Mu sami sebe přednést jako živou oběť, milou a svatou. Abychom byli vděční a uchovávali si v myslích Jeho Slovo.

„Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.“ (Římanům 12:1-2)

Proč nevolat Boha dnes?

„Slyš, Bože, můj nářek, věnuj pozornost mé modlitbě. Se zemdleným srdcem k tobě volám z konce světa: Doveď mě na skálu, která je vyšší než já.“ Žalm 61:1-2

Máme před sebou poslední týden. Kéž to stojí za to.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *