PŮST 2019 – DEN DRUHÝ

WhyShouldIVote

72 hodin, které zachránily židovský národ

V knize Ester byli židé na pokraji společnosti, kvůli zlému konspiračnímu úmyslu Hamana, jednoho z královských rádců. Haman byl naplněn nevraživostí vůči židovi jménem Mordekaj, který se mu nepoklonil a odmítl ho uctívat. (Ester 3:5) Když si Haman všiml, že Mordokaj před ním nekleká a že se neklaní, byl pln rozhořčení. Bylo mu však příliš málo vztáhnout ruku na Mordokaje samotného, protože mu oznámili, z jakého lidu Mordokaj pochází. Proto Haman usiloval vyhladit v celém Achašveróšově království všechny židy, lid Mordokajův. Ester 3:6-7

Mordekaj požádal o pomoc svou neteř. Mordekajovo prosba znamenala, že Ester bude muset naprosto riskovat svůj život, kdyžbude chtít předstoupit před krále bez ohlášení. Ester svolala půst:
„Jdi, shromažď všechny židy, kteří jsou v Šúšanu, a postěte se za mne. Nejezte a nepijte po tři dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třebaže to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu.“ Ester 4:16

Těchto 72 hodin půstu, změnilo historii celého světa. KdyžEster předstoupila před krále jménem svého lidu, nestali se národem porážky, zničení, utrpení a hanby, ale národem, který obdržel milost. Získali poctu a povýšení… díky třem dnům postu a modliteb.

Můžeš pomoct změnit historii svého národa, kdyžse budeš modlit a postit. Stali jsme se národem, kde chybí morálnost a pravda, ale nemusíme jím být! Chci těvyzvat, udělej si zvyk a pravidelněse modli a posti za svůj národ. Modli se a posti se za své vůdce, modli se a posti se za náboženskou svobodu. Modli se a posti se za zástupy lidí, kteří byli podvedeni nepřítelem.

V momentěkdy je ekonomika v krizi… kdyžse bojíme válek a nepřátelských národů… kdyžse dějí přírodní katastrofy, které nám ničí příbytky a domovy, jsme povoláni svolat svůj lid k půstu. Jsme velvyslanci Kristovy a můžeme docílit změny.

V knize Joel, Bůh zaslibuje, že v posledních dnech vylije Svého Ducha: „I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou. Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého. Joel 2:28-29

Tyto obrovské věci se budou moc dít pouze pokud se lid bude modlit a postit. Joel 1:14 říká: Uložte půst, svolejte shromáždění, shromažďte starší i všecky obyvatele země do domu Hospodina Boha vašeho, a volejte k Hospodinu: Připojíš se k Božím lidu a budeš volat po Jeho Duchu? Stejnětak jako lidé Ninive a lid královny Ester – tvé modlitby a půst mohou změnit historii.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *