PŮST 2019 – DEN DVACÁTÝ PRVNÍ

Protože On žije
“Ezdráš dobrořečil Hospodinu, Bohu velikému, a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama: „Amen, amen.“ Padli na kolena a klaněli se Hospodinu tváří až k zemi.” Nehemjáš 8:6

Jeden mladý muž se před nějakou dobou přidal do našeho týmu Free Chapel. Právě dokončil chemoterapii a ozařování kvůli rakovině. Říkal, že když se modlil těsně před první dávkou chemoterapie, tak se stále ptal:”Proč?” a byl zoufalý z touhy po Božím uzdravení. Bůh mu připomněl příběh Sadracha, Mizacha a Abdenága, konkrétně tento verš:

“…aby viděli ty muže, nad jejichž těly neměl oheň moc; ani vlas jejich hlavy nebyl sežehnut, jejich pláště nedoznaly změny, ani nebyly cítit ohněm.” Daniel 3:27

Přestože tento příběh slyšel v nedělní besídce celé dětství, nikdy pro něj neměly ty slova tak hluboký význam. Řekl, že cítil Ducha svatého, jak mu říká: “Půjdeš ohněň, aniž bys byl sežehnut a nebudeš ani cítit kouřem.” A co si myslíš, že na to odpověděl? Po devíti letech a pěti dětech později, stále na to odpovídá: “Amen a amen!”

Sloužíme živému, dýchajícímu Spasiteli. Díky tomu, že On je živý, můžeme i my žít život v plnosti! On není vzdálené božstvo, ale Vykupitel, který ti jde po boku skrz oheň.

SLYŠ DNES TEN HLAS… BUĎ DNES POVZBUZEN

Boží slovo je plné zaslíbení pro Jeho děti. Najdi si verše, na kterých se postavíš a dovolíš Jeho slovu, aby tě provedlo jakýmikoliv okolnostmi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *