PŮST 2019 – DEN TŘINÁCTÝ

Screenshot 2017-01-15 08.36.59

Vytěž z toho to nejlepší!

Hledejte pokoj města, do kterého jsem vás odvedl a modlete se za něj k Hospodinu, protože v jeho pokoji budete mít pokoj. Jeremijáš 29:7

Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem odvedl z Jeruzaléma do Babylona: Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jezte jejich plody. Berte si ženy a ploďte syny i dcery. Berte pro své syny ženy a své dcery vydávejte za muže, aby rodily syny i dcery; množte se tam a ať vás neubývá. Hledejte pokoj města, do kterého jsem vás odvedl a modlete se za něj k Hospodinu, protože v jeho pokoji budete mít pokoj. Neboť toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Ať vás nepodvádějí vaši proroci, kteří jsou uprostřed vás, ani vaši věštci. Neposlouchejte sny, které míváte. Vždyť vám v mém jménu prorokují klam. Neposlal jsem je, je Hospodinův výrok. Neboť toto praví Hospodin: Až se pro Babylon naplní sedmdesát let, postarám se o vás a naplním na vás své dobré slovo o tom, že vás navrátím na toto místo.Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Jeremijáš 29:4-11

Tohle je velice důležitá lekce. Když očekáváme, že Bůh pro nás otočí věci, potřebujeme být aktivní, jak je to jenom možné. Když čekáme, až Bůh něco udělá, spousta z nás si myslí, že bychom neměli dělat nic, přestože je kolem nás spousta práce. Poznámka pod čarou: staráme se pouze o jednu osobu, a to o sebe sama. Když něco pokazíme, tak máme tendenci vidět pouze sama sebe. Ale Bůh říká: „Když čekáš, abych pro tebe udělal něco dobrého, začni dělat něco pro ostatní.“ Tím že žehnáš druhým, tak otevíráš cesty, aby Bůh mohl skrze to přijít a požehnat ti. To je způsob, jak to funguje!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *