PŮST 2020 – DEN ČTRNÁCTÝ

screenshot-2017-01-10-19-03-28

Cizí objekty

V rodinách můžeme vidět různá prokletí, ať už chudoby, rozvodů, nemocí a problémů, ale když se postíme, tato prokletí již nemají moc nad našimi dětmi.

Věřím tomu, že skrze náš půst může přijít požehnání, které bude základem pro mnohé generace.

Půst den 14: 

Vítej do 14. dne půstu a modliteb. Začínáme dnes poslední týden a já věřím v průlom, o kterém jsi ani nesnil. Dneska se za tebe modlím, aby ti Bůh dal moc a sílu vytrvat.

Ve čtvrté kapitole knihy Jozue Bible říká: “Poté, co překročili řeku Jordán do zaslíbené země, vzali z řeky kameny, aby postavili oltář.” Ty budeš uprostřed řeky zázraků v tomto roce díky tomu, že se modlíš a postíš. Nebudeš se stačit divit, kam se dostaneš.

Tvůj vnitřní zrak moudrosti a rozpoznání

Jakýkoliv cizí předmět v našem oku může být velmi bolestivý. Bůh nám však dal dvě “zařízení”, která oko před cizími předměty chrání – oční víčka a bělimu. Víčka jsou vnější ochrana, zavřeme je, když spatříme přibližující se cizí předmět. Bělima nás chrání před drobnými předměty, které ohrožují naše oko, i když je nevidíme. Může to být pyl, prach a další malé částice, které jsou pro oko dráždivé a mohou náš zrak poškodit. V duchovním světě může být takovými víčky moudrost do problémů, které řešíme každý den. Bělimou lze označit schopnost rozpoznání.

Klíčový verš:

“Mé moudrosti dopřej pozornost, synu, nakloň své ucho k mým úsudkům; tak, abys prozíravost opatroval, tvé rty aby byly strážci vědění.”

Přísloví 5:1-2

Zaměř se: 

Často výzvy, které jsou před tebou, nevidíš svýma očima. Může to být něco, co pouze cítíš. To je důvod, proč potřebuješ trávit čas modlitbou a v Božím slově. Tvá duchovní citlivost ti řekne “ne” ve chvíli, kdy všichni ostatní říkají “ano”. Tvá duchovní citlivost a rozpoznání ti umožní vidět pravdu v situacích, kdy tvé fyzické oči vidí pouze problém. Tento dar máme díky milosti Ježíše Krista k slávě a chvále Boží.

Hodnocení:

Otázka číslo 1: Věříš, že jsou zde dva světy – fyzický, který můžeme vidět a dotýkat se ho, a ten duchovní, který nemůžeme vidět zrakem? Vysvětli.

Otázka číslo 2: Co potřebuješ k tomu, abys mohl popsat své okolnosti skrze Kristovu mysl a Jeho zrak?

Otázka číslo 3: Jaké věci potřebuješ od Pána, abys mohl duchovně růst?

Vhled:

“Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhonní až do Kristova dne a dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží.”

Filipským 1:9-11

Písmo je plné pasáží, které mluví o důležitosti moudrosti a rozpoznání, hlavně v knize Přísloví. Přemýšlej o této pasáži z 1.Korintským:

“My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom rozuměli, čím nás Bůh obdaroval. O tom právě mluvíme (nikoli slovy, jimž učí lidská moudrost, ale slovy, jimž vyučuje Duch), když vykládáme duchovní věci duchovními slovy. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím, a nemůže je pochopit, neboť se jim dá rozumět jen duchovně. Kdo však je duchovní, může rozumět všemu, ačkoli jemu nikdo nerozumí. Vždyť: „Kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo by mu mohl poradit?“ My ale máme mysl Kristovu!”

1. Korintským 2:12-16

Jak úžasný popis o potřebě Boží moudrosti a rozpoznání. Duchovní růst je nezbytný, abys mohl rozpoznat Boží ruku ve svém životě.

Žádej Boha, aby otevřel tvé oči a ukázal ti kompromisy, abys mohl stát pevně: “Bože, stojím o to dělat správné věci.” Protože pokud nebudeš pevně stát, spadneš. Proto tento tok stůj pevně. Bible říká v Žalmu 1:1 “Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.” Rozhodni se, že se chceš postavit proti potratům dětí, být s lidmi, kteří dělají zlé věci, starají se pouze o své blaho, jsou nemorální. Buď zásadový. Braň pravdu.

Rozhodni se růst v Pánu. Uvědom si, proč věříš a čemu věříš. Boží slovo je tu pro tebe v plnosti k dispozici bez jakýchkoliv obtíží. Není tomu tak ve všech částech světa.

Další krok: 

Popiš, co potřebuješ změnit ve svém každodenním životě, a rozhodni se, že chceš růst ve víře, moudrosti a poznání.

Denní čtení:

Přísloví 3:1-8

Kolosským 3:1-17

Jakub 3:13-18

1. Korintským 2:6-16

Modlitba: 

Otče, požehnej dnes těm, co se modlí a postí za Tvou moc, pevné postoje a za žízeň po tom víc Tě znát, znát Tvé myšlenky a cesty.

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,

ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,

ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Tvá modlitba:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *