PŮST 2020 – DEN DVANÁCTÝ

Screenshot 2017-01-24 09.14.15

Otevři své oči pro Boží přítomnost

Nepostíme se, abychom měli více z Boha. Postíme se, aby měl Bůh více z nás. Postíme se proti útlaku démonů. Jsi připraven na nové víno? 

Půst den 12:

Vítej ve dvanáctém dnu! Dnešním tématem je Boží přítomnost – to, o čem celý tento půst je. Věřím, že pokud ses spolu s námi postil posledních 12 dní, tak zažíváš Jeho přítomnost a jsi citlivý na to, co máš dělat dál. Nepřestávej, pokračuj, můj příteli. Těch posledních devět dní uteče jako voda!

Dnes se zaměříme na Hospodina. Otevřeme své oči na přítomnost Pána Ježíše. V Lukáši 2 je úžasný verš – Ježíš byl ztracený a Jeho rodiče netušili, kde je. Hledali Ho a po několika dnech Ho nalezli v chrámu. 

Pro mě je to něco úžasného, že ti, co mu byli nejblíže, ztratili Jeho osobní přítomnost. O tom je tento půst. Půst říká: “Pane, cítím se daleko od Tebe. Vím, že jsem spasen. Vím, že mě miluješ, a ty víš, že tě miluji, ale cítím, že ztrácím Tvou blízkost. Chci znovu Tvou přítomnost intimním způsobem. Chci, abys mi byl opět blízko.” Bible říká: “Jeho rodiče Ho nalezli v chrámu.” Modlím se za tebe dnes, během toho, co se modlíš a postíš, aby Bůh otevřel tvé oči a tys mohl nalézt osobní přítomnost Ježíše Krista i uprostřed věcí, které tě vyrušují, ať je to práce či něco jiného. Ať je to pro tebe připomínka, prst, který na tebe ukáže a řekne ti: “Potřebuji Tě dnes, Ježíši, potřebuji Tvou blízkost v tomto novém roce. Chci tvou přítomnost ve svém sboru, ve svém domově, v své rodině i v celém svém životě. Prosím, ať žiješ ve mně podle Tvých představ a Tvé vůle. 

Ať dnes Hospodin přinese Jeho osvobozující a uzdravující moc, Jeho povzbuzující přítomnost, která odnímá veškerý strach. Ať Jeho přítomnost naplní tvou odvahu a smělost a ať se všechen strach rozuteče. 

Vidět a zažívat Boží přítomnost

Jak úžasná je pravda, že Bůh vesmíru na mě myslí! Tolik lidí vidí jejich vztah s Bohem jako jednostranný: modlit se k Bohu, chválit Boha, učit se Jeho slovo. Máš zde ale celou jinou dimenzi, když si uvědomíš, že Bůh chce k tobě mluvit. Jako v každém jiném vztahu, se jedná o obousměrnou komunikaci. 

Klíčový verš:

“Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi! Kdybych si oblékl křídla jitřenky, kdybych se usadil za mořem dalekým,  i tam by mě vedla ruka tvá, tvá pravice by mě držela!” Žalm 139:7-10

“Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy – dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich. Jak jsou mi drahé, Bože, tvé myšlenky, je jich tak mnoho, že nejdou vypočíst!” Žalm 139: 16-17

Zaměř se: 

Kdybych měl říct, co jsem se naučil ze vztahu s Bohem, je to Jeho touha mluvit ke mně, zjevovat mi věci a milovat mě. Neslyším slyšitelný hlas, nic takového, ale mohu ti říct: “Vím, kdy ke mě mluví a ty to také poznáš. Vím, že jsem byl v Jeho blízkosti a není nic, co by se tomu mohlo vyrovnat.” 

Hodnocení:

Otázka číslo 1: Kdy si naposledy pamatuješ, že k tobě mluvil Boží Duch tak, že jsi věděl, že je to On? Řekni o tom něco. 

Otázka číslo 2: Jeden ze způsobů, jak Bůh mluví, je skrze své Slovo. Děláš si čas denně nebo týdně a trávíš ho čtením a meditováním nad Božím slovem? Pokud ano, jak moc, pokud ne, proč? 

Je možné hledat Hospodina celým svým srdcem a přitom nečíst Jeho slovo?

Otázka číslo 3: Kdy jsi naposledy skutečně cítil Boží přitomnost? 

Vhled: 

Komunikace mezi přáteli by nebyla skutečnou komunikací, pokud by mluvil pouze jeden. Velmi často se ale tímto způsobem modlíme. Přicházíme s věcmi, které potřebujeme, a přinášíme otázky, které máme. Potom řekneme:  “Amen.” a jdeme dál. Ale co když Bůh chtěl odpovědět na tvé otázky během čtení pasáže z Bible a dát ti k tomu zjevení? 

Když se modlíš, přestaň poslouchat způsobem, který používáš v normální komunikaci. Když Ho uctíváš, dovol mu, ať skrze to můžeš přijímat Jeho lásku a zažívat Jeho přítomnost. Věřím, že tě Bůh chce naplnit Jeho Duchem svatým, Jeho mocí a ještě důležitejší věcí – Jeho láskou. Často máme tendenci s Bohem mluvit spíš, jako bychom psali dopis a počítali s tím, že nám může taky odpovědět za měsíc nebo týden. Nic nemůže být vzdálenější od pravdy, protože když Ho chválíme a uctíváme, tak je tu s námi právě teď na tomto místě. 

Vykopej to:

Nebudeš veřejně zažívat velkou Boží manifestaci Jeho moci, dokud s ním nebudeš mít osobní rozhovory v modlitbách. 

Další krok: Co vidíš nového? 

Jak moc stojíš o Boží přítomnost a o to, aby k tobě mluvil? Co chceš udělat pro to, abys mohl zažívat více Jeho přítomnosti? Jsi ochotný přidat tichost, abys mohl slyšet Jeho hlas během modliteb? Chceš požádat Ducha svatého, aby byl přítomný během uctívání? Chceš si číst biblické pasáže 10x, pokud je to pasáž, skrz kterou k tobě Bůh chce mluvit a dát ti zjevení hlubší pravdy? 

Tam, kde je Bůh, tam nikdy není strach. Přítomnost Ježíše Krista odhání veškerý strach. Toto promlouvám nad tvým životem. 

Denní čtení:

Lukáš 2

Žalm 23

Žalm 139

Jeremiáš 29:11-14

Modlitba:

Otče, v mocném jménu Ježíš, modlím se dnes za desetitisíce lidí, kteří se k nám připojili v tomto půstu. Ať Ježíšova přítomnost může být skutečná v našich životech. Ať Tě můžeme nalézt. Ať můžeme najít hmatatelné Boží pomazání v našich životech. V Ježíšově jménu Amen.

Díky moc. Nepřestávej se modlit a postit. Bůh udělá pro tebe velké věci v roce 2020.

Tvá modlitba:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *