PŮST 2020 – DEN PÁTÝ

screenshot-2017-01-11-10-59-22

Vděčnost ovlivňuje přístup

Když se postíme

Nebe nemá nedostatek oleje. Duch Svatý nemá nedostatek pomazání, zázraků, uzdravení, požehnání, snů ani vizí.

Půst den pátý

Pátý den půstu máte pravděpodobně méně energie, protože vám chybí dvě věci, na které jste zvyklí a udržují vás aktivní: kofein a cukr. Naštěstí tento pocit ztráty energie netrvá dlouho. 

Během toho, co se dnes postíš, pamatuj si toto: vděčnost ovlivňuje tvůj přístup. Potřebujeme mít ducha vděčnosti. Za vděčnost je třeba se modlit. Půst mimo jiné objasňuje tvoji mysl. Odebírá veškerý rušivý vliv běžného života. Začínáš v sobě budovat vděčnost za spasení a uvědomuješ si fakt, že tvé jméno je zapsáno v nebesích. Půst ti připomíná skutečnost, že máš s Bohem určitou smlouvu. 

Když se postím, všechny ty obrovské problémy života, které vnímám, začínají mizet. 

Stávají se malými, když je přináším do Boží přítomnosti. Věřím, že to také uděláš a přineseš své problémy do dnešních chval. Proměníš svůj postoj do vděčnosti. Začni děkovat Bohu, žehnej mu nahlas. Říkej mu slova chvály a děkuj mu za všechno, za všechny ty malé i velké věci, které dělá. Protože On je hoden chvály. 

Lidé, kteří mají velkou víru, přistupují k situacím jinak, protože jejich bitva je již vyhraná ještě předtím, než vůbec vstoupí do místnosti. Uctívají Boha a neustále mu vzdávají slávu. Řekni mu: “Hospodine, chtěl bych, abys mi dal během tohoto půstu vděčnost, která bude ovlivňovat mé chování.” Pokud to uděláš, uvidíš Boží dobrotu ve svém životě. “Tyto věci, jsem vám říkal, že ve mě budete mít pokoj. Ve světě budete mít soužení,” říká Ježíš: “ Buďte dobří a přemůžete tento svět.” Začni žít vděčností, usmívej se, děkuj Bohu za jeho dobrotu, kterou ti dnes dává. Dej nám svého ducha, který říká: “Bože, jsem ti tak vděčný.”

Vděčnost ovlivňuje tvůj přístup

V každé situaci je jedna věc, nad kterou máš kompletní kontrolu, a to je tvé chování. Tvé chování ovlivňuje tvůj přístup k situacím nebo k druhým lidem. Může přinášet klid nebo napětí, důvěru nebo zmatek. Pokud plně věříš, že Bůh pracuje a že činí všechny věci k dobrému, tak začni zde. Začni uvědoměním si, že Bůh přinese něco dobrého do každé situace, že o tebe má ten největší zájem.

Klíčové verše: 

“Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.“ Jan 16:33

“Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo tě stvořil, Jákobe, ten, kdo tě, Izraeli, zformoval: Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým – patříš mi! Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí.” Izaiáš 43:1-2

Zaměř se:

Ze zkušeností jsem se naučil, že přístup lidí hodně vypovídá o úrovni jejich víry. Lidé, kteří mají pevnou víru, řeší problémy jiným způsobem. Ví, že ta bitva je vyhraná ještě předtím, než do ní sami přijdou. Vědí, že to všechno není o nich. Pokud se chceš dostat blíž Hospodinu, tak se pokoř. Pokud chceš stoupat jako orel, musíš se naučit trpělivosti a vytrvalosti, když procházíš údolím. Nezapomínej, jsi v Božích rukách. 

Hodnocení: 

Ohodnoť svůj přístup od 1 do 10. 1 znamená, že jsi velmi negativní osoba, 10 znamená, že vidíš v každé situaci jen to dobré. 

Otázka číslo 1: Proč si se zařadil tam, kam ses zařadil?

Otázka číslo 2: Jsi za to rád?

Otázka číslo 3: Co můžeš udělat proto, aby ses přiblížil číslu 10?

Otázka číslo 4: Ohodnotil by ses jako osoba, která je vděčná Bohu a ostatním? 

Proč ano, proč ne? K Bohu, proč ano, proč ne? K ostatním, proč ano, proč ne? 

Napiš si seznam věcí, za které jsi vděčný.

Vhled:

Věřím, že lidé, kteří jsou vděční, jsou ti, kteří přinášejí průlom. Lidé, kteří bojují s vděčností, ať už jsou stále nešťastní nebo moc zaměření na sebe sama, často nevidí vysvobození, které Bůh pro ně má. Žít život vděčnosti je volba, která je vždy správná.

Další krok:

Začni se seznamem věcí (viz výše) a modli se za ně modlitbu vděčnosti. Volíme sami za sebe, co budeme říkat a na co budeme hledět. Zvol si i do dalších dní svého života život světlo a slova vděčnosti a chvály. 

Denní čtení: 

Žalm 138

Žalm 145

Římanům 12:28-29

1.Tesalonickým 5:16-18

Modlitba: 

Otče, požehnej a drž nás dnes, dávej nám ducha, který říká: “Bože, já jsem vděčný.” I pokud bys nikdy neudělal nic víc, než že jsi poslal svého Syna, aby za mě zemřel, stačilo by to. Odpusť mi chvíle, kdy přestávám hledět na to, co jsi udělal, reptám a stěžuji si. Rozvíjej ve mně vděčnost, kterou nic neotřese. Dnes ti vzdávám díky za Tvou dobrotu a Tvou lásku, která trvá navěky. 

Tvá modlitba:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *