PŮST 2020 – DEN PRVNÍ

screenshot-2017-01-11-10-59-22

Boží cesty

Když se postíme

Ježíš věděl, že půst dodává sílu, kterou by žádným jiným způsobem do své služby nemohl získat. Pokud by to nebylo nutné, nevedl by ani nás do služby tímto způsobem. Ale Ježíš půst považoval za nezbytný. 

Půst den druhý

Máme tu druhý den půstu a máme za sebou ten nejtěžší den – den první. Začínáme vnímat počáteční fázi půstu. Pro mnoho lidí je dnešek nejtěžším, pokud jsme zvyklí přijímat denní dávku kofeinu, a naše tělo také pláče po našem největším nepříteli – cukru! Často mají lidé během půstu nejasnosti ohledně kávy, káva je přece z kávových bobů a tak by nemělo vadit ji pít. 

Přemož to, pij hodně vody a spočiň u Ježíše. On je blíž, než sis kdy myslel. Pokračuj a ptej se na otázky – setrvávej ve chvále a vděčnosti a dovol mu, aby otevřel a uzdravil rozbitá místa a šel před tebou ve tvých stresových situacích. 

Dnešní důraz je na Boží cesty, ne na ty naše. Když se zamyslíš nad tím, čemu ve svém životě čelíš, zjistíš, že potřebuješ znát Boží vůli do každé situace. On na nás září a otevírá naše oči pro jeho moudrost, poznání a nasměrování našich životů. Bůh zaslibuje, že během půstu otevře naše oči nadpřirozeným způsobem?

Jeho cesty jsou vyšší než naše cesty

Abys mohl rozumět, co si Bůh myslí o kterékoliv situaci, musíš si především uvědomit, že Jeho cesty a Jeho myšlení je naprosto odlišné od našeho. Abychom poznali Boží vůli v každé situaci, musíme poznat osobně Jeho a toto se děje pouze, když rosteme v Jeho slově, skrze modlitby a přijímání kázání a moudrého vyučování. Bůh ti pomůže dospět, pokud tomu dáš prioritu. 

Můžeš se posadit a dívat se, co vidíš ty ve svých dětech, nebo se na ně můžeš dívat Božím pohledem. Můžeš se snažit uniknout z těžké situace sám, nebo můžeš zahrnout Hospodina a dovolit mu ukázat ti lepší způsob. Jeho cesty jsou nalezitelné, ale je potřeba vydat se na cestu růstu v Pánu. 

Klíčové verše:

Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé. Římanům 12:2

Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou.  Efezským 4:14-15

Soustřeď se:

Chci tě dnes povzbudit. Můžeš se snažit dělat věci tvým vlastním způsobem, a nebo říct: “Pane, Tvé cesty jsou lepší než mé, vydávám se Tobě, abys ve mně působil. Vydávám Ti to během tohoto půstu.” Nebuďte formováni tímto světem, Bible říká: “Buďte proměňováni obnovováním své mysli, abyste dokázali poznat co je Boží vůle.”

Když se postíš, vydáváš své tělo jako živou oběť. Půst ti pomáhá najít dokonalou Boží vůli pro tvůj život v roce 2020. 

Jedna z nemocnějších pravd křesťanské víry je, že nemáš všechny odpovědi. Náš nebeský Otec je odpovědí na každou otázku a každé dilema, kterému kdy budeš čelit. Trávíme spoustu času tím, že se bojíme a snažíme se naplánovat všechny varianty, i když je odpověď tak snadná. Hledejte ho. Hledejte ho na prvním místě. V Matouši 6 je spousta pravd, jak žít a jak se stavět ke každé situaci. Tyto verše dokonce obsahují i Modlitbu Páně, která nás učí, jak se modlit. Pokud budeš dál číst, na konci této kapitoly se píše: 

 “Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ „Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“ Matouš 6:24-34

Hodnocení

Otázka číslo 1: “Hledání” zahrnuje všechno od čtení a studování Božího slova, modlitbu, osobní chválu, vděčnost, účast ve shromážděních a zaměření se. Ohodnoť se na stupnici 1-10 jak jsi na tom v těchto oblastech. 

Hledáš Boha každý den? 

1 znamená, že ho nehledáš a 10, znamená, že Ho poctivě hledáš po celý den. 

Otázka číslo 2: Co by ti pomohlo aby ses dostal blíž k číslu 10?

Otázka číslo 3: Co tě vzdaluje od čísla 10? 

Otázka číslo 4: Přepiš si vlastními slovy Izaiáše 55:8-9 a řekni si proč na těchto verších tolik záleží

 

Napiš si myšlenky a pozorování:

Vhled:

Abych byl upřímný, velmi často necháváme Ježíše ve sboru čekat do příštího týdne, kdy se za ním vrátíme, ale Jeho plán od okamžiku, kdy se vrátil do nebe, je, abychom měli Ducha svatého, který v nás žije a je připraven nás vyučovat, utěšovat, vést a dokonce nám i ukazovat věci, které se stanou, a tohle rozhodně není všechno. Chce, abychom se Ho ptali, a záleží Mu na věcech, které nás ubíjí. Chce nám dávat Jeho myšlenky, nápady a řešení. To, co musíme udělat, je, že se přestaneme snažit vymyslet si všechno sami a začneme se ptát na odpovědi. 

Další krok: 

Pravda je, že cílem není, abys Bohu ukázal, co dokážeš, a tvou schopnost všechno zvládnout svým vlastním způsobem. Největším projevem dospělosti je naprosté spolehnutí se na Něj. Nepostíme se, abychom byli chytřejší. Křižujeme světem skrz všechny jeho výšiny a hlubiny a hledíme na ně skrze Krista a hledáme porozumění, co On vidí, slyší, myslí si a cítí. Není to všechno na tobě a na tvých schopnostech. Proč se dívat na to, co vidíme my, když nám slibuje pomoc uvidět to, co vidí On?

Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami, tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením.” Izaiáš 55:8-9

To je důvod proč se postíme a modlíme. To je to, proč nastavujeme druhou tvář, když uvnitř nás všechno křičí po spravedlnosti a odplatě. To je to, proč jdeme v neděli do sboru, místo abychom zůstali ležet v posteli. To je to, proč dáváme desátek a pozvedáme ruce ve chvále Boha, kterého nevidíme. To je to, proč nežijeme jako ostatní. Poddali jsme svůj život Ježíši a to nám přináší víru, která není z tohoto světa. 

Jak můžeš využít to, co ses dneska naučil, a jak to aplikuješ ve svém životě zítra?

Myšlenka na závěr:

Podívej se zpátky na to, co ses dneska naučil a napsal si. Podívej se na to, kolik času jsi dneska strávil s Pánem, pomodli se a přemýšlej nad myšlenkami a slovy, která jsi dnes přijal od Pána. 

Čtení pro dnešní den:

Izaiáš 55

Žalm 19:7-10

Římanům 12:1-2

Efezským 4:14-16

Modlitba:

Pane, já Ti děkuji za všechno, co jsi pro mě udělal. Žádám Tě, abys mi připomínal Tvoje myšlenky a Tvé vyšší cesty. Tvé záměry pro můj život jsou o tolik lepší, než bych si mohl představit nebo Tě o ně žádat. Pomoz mi připomenout si tyto chvíle v mometech, kdy jim nevěřím.  Vím, že jsi větší než cokoliv, co jsem kdy mohl potřebovat. Dokonce i když je to těžké, tak Tě neustále potřebuji, Pane. Pomoz mi během toho, co se postím a modlím v tento čas. Ve jménu Ježíše se dnes modlím, aby se naše oči otevřely ne našim cestám, ale těm Tvým. Ať se nestane naše vůle, ale Tvá vůle. Prosím, během toho, co se budeme postit a modlit, otevři naše oči, dávej nám řešení, dávej nám odpovědi, nasměrování do tohoto nového roku. Hledáme Tě vroucně, celým svým srdcem. 

Tvá modlitba:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *