PŮST 2022 – DEN ŠESTNÁCTÝ

“Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno.” Židům 13:15

Moc tvé chvály

Dalším klíčem k tomu, jak zažívat Boha hlubším způsobem, je Ho chválit a děkovat Mu. 

Žalmy jsou naplněné modlitbami a díkůčiněním. Povzbuzují nás k tomu, abychom chválili a uctívali Boha za všechno, co pro nás dělá: Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu,” Žalm 100:4 

Tím, že si vzpomínáme na spasení, dáváme tím díky za věčný život. Uvědomováním si Boží ochrany, dáváme Bohu díky za jeho zaopatření. Uvědomováním si Jeho vedení, tak Mu dáváme díky za to, že v nás přebývá Duch Svatý. 

Koloským 3:16 nám říká: “Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.”

Boží divy jsou připomínány, když zpíváme (Žalm 105:1-4). Chválíme dílo rukou Tvých, hloubku Tvé lásky a Tvé poselství naděje.

Navíc chvály lámou svázanost (Skutky 16:25-26). Když se podíváš na všechny ty pozemské okolnosti a chválíš Boha, tak to mění atmosféru. Závislosti a pevnosti padají. 

Zároveň nás uctívání připravuje na vítězství (2. Paralipomenon 20:21). Když zpíváme, tak vysíláme Božího Ducha před námi a prohlašujeme naší závislost na Bohu a vítáme projevy Jeho přítomnosti.

Když zpíváme, tak Bůh to poslouchá a odpovídá nám. 

Co ti Bůh dnes řekl?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *